RIVER PLUS

За проекта

Проектът River Plus се характеризира с богато културно и природно наследство. Общините Симитли и Струмяни в България, както и общините Ираклион, Синтики и Емануел Папас в Гърция, пресичани от река Струма или Стримон, имат големи площи с богата природна среда или защитени територии. Освен това те принадлежат към селски и отдалечени райони с нисък растеж и имат благоприятни условия за развитие на екотуризъм, тематичен туризъм и възможности за развитие на трансграничното сътрудничество.

Обща цел на проекта

Повишаване на туристическата привлекателност на региона чрез трансгранично сътрудничество, за защита и популяризиране на местното природно и културно наследство и природни ресурси.

Проектният подход се фокусира главно върху три теми

Първият се отнася до необходимостта от създаване на инфраструктура за подобряване на опазването и популяризирането на културните и природни ресурси и дейности в региона. Проектът включва проекти в зони за отдих, проекти за увеличаване на настаняването на тематични туристи, дейности в спортни съоръжения, информационни центрове и музей на местните традиционни дейности.

Вторият, който разглежда нови подходи и инструменти с трансграничен характер за региона и подчертава трансграничния подход, се отнася до укрепването на обща туристическа идентичност чрез проучвания, семинари за държавни служители, професионалисти и жители, както и тематични семинари за иновативни подходи.

Третата част на проекта се състои в развитието на мрежа за професионалисти и заинтересовани страни в района чрез обмен на ноу-хау и обмен на най-добри практики и съвместни туристически кампании.

RIVER PLUS

Очакваните резултати от River Plus

Те включват по-добър статус на опазване и повишена привлекателност на природното и културно наследство на района за местни и международни посетители, увеличен туристически трафик и подобрена способност на местните власти и агенции да използват природните и културните ресурси на района по устойчив начин чрез подобрена инфраструктура, персонал и обмен на ноу-хау и най-добри практики. Горните резултати ще допринесат за подобряване в дългосрочен план на жизнения стандарт и условията на околната среда чрез по-добро използване на природните ресурси и подобрени възможности за заетост в екологичните и туристическите услуги.